Zadania realizowane z budżetu państwa

Cel zadania:


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, kompetencji i doświadczenia w zakresie:

  • wsparcia rodziny i dziecka, praw im przysługujących wynikających z międzynarodowych konwencji, a także przepisów prawa oświatowego, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • prowadzenia konsultacji i poradnictwa w obszarze rozwiązywania problemów rodzinnych, pomocy prawnej w zakresie praw dziecka, praw rodzicielskich i/lub pracowniczych;
  • prowadzenia poradnictwa w trudnościach z pielęgnacją i wychowanie dziecka (w tym dziecka z nie-pełnosprawnością), wsparcia psychologicznego, dostępu do rehabilitacji (psychologicznej, pedago-gicznej, społecznej, medycznej);
  • wsparcie rodzin w obszarze wymiany doświadczeń w grupach specjalistów i samopomocowych.

Studia trwają dwa semestry, realizowane będą od kwietnia do grudnia 2022 r. Program dydaktyczny obejmuje 290 godz. zajęć (w tym: 50 godz. praktyk w zakresie doradztwa rodziny).

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do szerokiego grona osób należących do pozarodzinnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego (nauczyciele placówek wychowania przedszkolnego, szkół, świetlic środowiskowych, gminnych i powiatowych centrów wsparcia rodziny, izb dziecka i innych instytucji zajmujących się pracą z dzieckiem, uczniem; rodziną i jej dysfunkcjami), ale również do wszystkich osób, które kończąc te studia mogą przyczynić do udzielenie wsparcia rodzinom, dzieciom, uczniom. Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada potwierdzone dyplomem wy-kształcenie wyższe tj. ukończyła studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Procedura rekrutacji :

Kandydat na ww. studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe Doradca rodziny,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  • jedną aktualną fotografię.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A pok.14, bud. D,. Dokumenty można również przesłać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie na adres e-mail: podyplomowe@collegiumwitelona.pl


Termin składania dokumentów do 5 kwietnia 2022r.

LINK DO REKRUTACJI