Skład komisji

Komisję powołuje Rektor na okres swojej kadencji, a w jej skład wchodzą:
- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jako przewodniczący,
- dziekani wydziałów,
- redaktor naczelny wydawnictwa Uczelni,
- Kanclerz.


Sekretarzem komisji, bez prawa głosu, jest pracownik Działu Badań, Projektów i Współpracy